شماره سوال: 110107

آيا دوره های کارشناسی ارشد بدون پايان نامه در دانشگاههای ديگر ايران نيز اجرا می‌شوند؟

بله؛ اکثر دانشگاههای کشور که دوره‌های کارشناسی ارشد را اجرا می کند، هر دو شيوه آموزش محور (بدون پايان نامه) و آموزشی – پژوهشی (با پايان نامه) را در دوره‌های روزانه، نوبت دوم و آموزش الکترونيکی اجرا می‌کنند.