شماره سوال: 110108

آيا در کشورهای ديگر نيز دوره‌های کارشناسی ارشد بدون پايان نامه وجود دارد؟

اکثر دانشگاههای معتبر دنيا هر دو نوع دوره کارشناسی ارشد ( با پايان نامه و بدون پايان نامه ) را برگزار می کنند. به دوره‌های کارشناسی ارشد بدون پايان نامه، Course - based Masters نيز می‌گويند.