شماره سوال: 110111

>آیا در مدرک دوره های کارشناسی ارشد به شیوه آموزش محور، شیوه آموزشی (آموزش محور و یا آموزشی - پژوهشی محور) ذکر می‌شود؟

خیر؛ مدرک دوره های کارشناسی ارشد با پایان نامه یا بدون پایان نامه یکسان صادر می شود.  اما نمره پایان نامه در کارنامه دانشجو ذکر می گردد.