شماره سوال: 110112

در دوره کارشناسی ارشد در هر نیمسال تحصیلی مجاز به اخذ چند واحد درسی می باشم؟

دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال بین 8 تا 12 واحد درسی را انتخاب کند و در مواردی با توجه به وضعیت دانشجو و صلاحدید مدیر گروه این تعداد می تواند به 14 واحد درسی افزایش یابد. به عبارت دیگر واحدهای كمبود به تشخیص شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سقف حداكثر 14 واحد خواهد بود.