شماره سوال: 110114

آیا پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری شبکه کامپیوتری درصورت داشتن کارشناسی فناوری اطلاعات نیاز به گذراندن دروس جبرانی ترم اول دارند؟

دروس جبرانی بر اساس موارد زیر توسط گروه آموزشی به دانشجویان اختصاص داده خواهد شد. چنانچه دانشجو این درس را در دوره کارشناسی گذرانده باشد:
     - چه مدت از آن گذشته است؟
     - با چه نمره ای دروس مذکور را گذرانده است؟
     - و در کدام دانشگاه؟
هم چنین لازم به ذکر است که گذراندن این دروس با توجه به اینکه پیش نیاز دروس بعدی به حساب می آیند قطعاً در بهبود سطح کیفیت آموزشی دانشجو تاثیر به سزایی خواهند داشت.
در ضمن به طور مثال دروس فنآوری اطلاعات در مقطع کارشناسی معادل دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد برای رشته فنآوری اطلاعات با گرایش مثلاً امنیت اطلاعات نیست، لذا گذراندن بعضی از دروس به صورت جبرانی اجتناب ناپذیر است.