شماره سوال: 110115

منظور از مشروطی چیست و در صورت مشروط شدن چه کارهایی باید انجام شود؟

با توجه به ماده 7 از آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد، دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در 2 نیمسال تحصیلی متوالی و یا غیر متوالی معدل کمتر از 14 کسب نموده اند، از ادامه تحصیل محروم می گردند و بازگشت به تحصیل و ادامه تحصیل ایشان تنها و تنها با موافقت کمیسیون موارد خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان پذیر می باشد. لذا تمامی دانشجویان موظفند در پایان هر نیمسال و پس از "نهایی شدن" نمرات تمام دروس، وضعیت تحصیلی خود را از طریق سامانه مدیریت آموزش " TMS" بررسی نمایند و در صورتی که دو نیمسال معدل کمتر از 14 دارند، جهت ارجاع پرونده ایشان به کمیسیون موارد خاص وزارت علوم، شخصاً به دانشگاه مراجعه نموده و فرم کتبی درخواست بازگشت به تحصیل را تکمیل نمایند.
لازم به ذکر است کنترل معدل، پس از نهایی شدن نمرات تمام دروس ترم و محاسبه معدل توسط شخص دانشجو در پایان هر نیمسال تحصیلی انجام می پذیرد و در صورت عدم توجه به موارد فوق تمامی عواقب به عهده شخص دانشجو خواهد بود.
چنانچه دانشجوی محروم از تحصیل بدون مراجعه به دانشگاه و سیر مراحل بازگشت به تحصیل و کسب موافقت از کمیسیون موارد خاص، اقدام به انتخاب واحد در ترم بعدی نماید، دروس اخذ شده بدون برگشت شهریه حذف خواهند شد و مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود.
تذکر: آن دسته از دانشجویانی که در ترم اول دارای دروس جبرانی باشند به طوریکه تعداد واحدهای اصلی آنها کمتر از 8 واحد شود، در صورت کسب معدل کمتر از 14 در آن ترم، مشروط محسوب نخواهند شد.