شماره سوال: 110116

من تقاضای تغییر نحوه تحصیل از آموزش محور به آموزش پژوهش محور را داده ام و مورد موافقت قرار گرفته است، حال قصد برگشت به حالت اولیه را دارم، چه کاری باید انجام دهم؟

چنانچه با تغییر نحوه تحصیل شما موافقت گردیده و درس پایان نامه را اخذ نموده باشید، فقط برای یک بار می توانید پس از پایان نیمسال اخذ پایان نامه، تقاضای برگشت به شیوه آموزشی قبلی را بنمایید.
توجه داشته باشید که شهریه پایان نامه در نیمسال اخذ شده باید به طور کامل پرداخت شود و قابل عودت نیست. لذا توصیه می گردد قبل از هرگونه درخواست تغییر نحوه تحصیل تمام جوانب امر را مطالعه و مورد بررسی دقیق قرار دهید.