شماره سوال: 120101

سامانه پیاتزا چیست؟

این سامانه برای تعاملات آموزشی بین استاد و دانشجو و همچنین دانشجویان با یکدیگر طراحی شده است. در این سامانه هر یک از اعضا می توانند پیامی را در قالب یک پست جدید به استاد مربوط به هر درس ارسال دارند و جواب آن را از استاد مربوطه (پس از گذشت مدتی) اخذ نمایند. در یک تعریف کلی سامانه پیاتزا همانند فروم ها یا انجمن های اینترنتی می باشد که صرفا جهت آموزش آکادمیک طراحی و مورد بهره برداری قرار می گیرد. لذا این سامانه از اهمیت بسیار بالایی در آموزش مجازی برخوردار است.
چنانچه پست بصورت عمومی (نه بصورت خصوصی) به استاد ارسال شده باشد دیگر دانشجویان نیز می توانند آن را مشاهده و احیانا اظهارنظر نمایند. کاربرد دیگر این سامانه ارسال تمرین توسط استاد و حل آنها توسط دانشجو و نیز ارسال آنها بصورت خصوصی به استاد می باشد.
- بارگیری فایل PDF کتاب های درسی و بطور کلی هرگونه فایلی که مخصوص درس باشد یکی دیگر از امکانات این سامانه است.
- کلیه تعاملات دانشجویان بصورت آماری در این سامانه نگهداری می گردد و بدین ترتیب فعالیت دانشجویان درس قابل ارزیابی است.
- امکان رای گیری در مورد موضوعی خاص نیز ار دیگر امکانات این سامانه است.