شماره سوال: 120102

چگونه در سامانه پیاتزا ثبت نام نماییم؟

بعد از انتخاب واحد از طرف این سامانه ایمیلی به دانشجویان جدید ارسال می گردد که از پیوند داخل آن دانشجویان می توانند اقدام به ثبت نام نمایند. در هنگام ثبت نام، نام و نام خانوادگی خود را بطور کامل درج نمایید. در هنگام ثبت نام در سایت پیاتزا از ایمیل معتبر استفاده نمایید.
در آدرس ایمیل می بایست نام و نام خانوادگی در آن درج شده باشد مانند: "ali.mohammad1394@gmail.com"