شماره سوال: 120103

نوشتن نام و نام خانوادگی در پست های سایت پیاتزا الزامی است؟

اگر چه هر کاربر پس از ورود به سایت دارای نام و نام خانوادگی مشخص است که در بالای سمت راست صفحه  درس درج می گردد ولی اضافه نمودن نام و نام خانوادگی زیر متن هر پست الزامی است. این کار باعث سهولت کار شده و از اشتباه های احتمالی می کاهد.