شماره سوال: 120109

در سامانه پیاتزا در قسمت “follow-up discussion” دو گزینه Resolved ” “و “Unresolved” وجود دارد. معنی و کاربرد آنها چیست؟

معنی این کلمات “ حل شده “و “حل نشده “ است.
زمانیکه مشکلی را مطرح مینمائید تا زمانیکه موضوع حل نشده است دانشجو می بایست گزینه “Unresolved” را انتخاب نماید.
زمانیکه مشکل یا جواب سوال مطرح شده حل گردید دانشجو گزینه را عوض کرده و گزینه “Resolved” را انتخاب می نماید.
به این ترتیب دانشجو به استاد این پیام را میدهد: موضوع حل گردیده است. چنانچه موضوع به نحوی حل شده ولی دانشجو هنوز اقدام به تعویض گزینه و نمایش “Resolved” نداده است موضوع لوث گردیده و این ابزار کارایی خود را از دست میدهد. لذا تاکید به استفاده درست از این ابزار اهمیت بالایی دارد.