شماره سوال: 120112

چگونه نام و نام خانوادگی، نشانی ایمیل و یا درج تصویر(عکس) در سامانه پیاتزا را می توان اصلاح نمود؟

مطابق تصویر زیر روی ایکن چرخ دنده کلیک کرده و گزینه Account/Email Settings را انتخاب نمایید.

تصویر شماره 1

سپس اقدام به اصلاح موارد مورد نیاز کنید.

تصویر شماره 2

توجه:

- از درج نام و نام خانوادگی فارسی اجتناب نمایید و ابتدای حروف هر یک را از حروف بزرگ انتخاب کنید.
- مابین نام و نام خانوادگی خود یک فاصله در نظر بگیرید.  (مثال: Ahmad Moghadam)
- تنها از عکس پرسنلی استفاده گردد.