شماره سوال: 130104

در سامانه یادگیری الکترونیکی وقتی از کلاس های ضبط شده استفاده می نمایم صدا با تصویر هم زمان نیست. علت چیست؟

ارسال اطلاعات مربوط به صدا و تصویر هنگام بازپخش کلاس در سامانه مذکور مستقل از یکدیگر هستند چنانچه این مشکل را مشاهده نمودید نمایش کلاس را متوقف (pause) و بعد از حدود 20 ثانیه مجددا نمایش را اجرا (play) نمایید.
در صورت عدم اصلاح مجددا فرآیند بالا را اجرا اما زمان توقف را بیشتر از 20 ثانیه در نظر بگیرید.