شماره سوال: 130112

نیمسال تحصیلی شروع شده و وقتی با اکانت خود به سامانه یادگیری الکترونیکی متصل می گردم هیچ کلاسی را نمی توانم ببینم. مشکل چیست؟

احتمالاً شما با اکانت خصوصی خود وارد سامانه شده اید. تا یک هفته بعد از زمان حذف و اضافه تنها از طریق اکانت عمومی می بایست از کلاس ها استفاده نمایید. بعد از این تاریخ اکانت عمومی غیر فعال و دروس انتخاب واحد شده با اکانت خصوصی قابل رویت می باشد.