شماره سوال: 140101

در زمان پرداخت شهریه آنلاین مبلغ شهریه از حساب بانکی اینجانب کسر شده است و پرداخت ناموفق یا با اشکال روبرو شده است علت چیست؟

پس از هر پرداخت، چه موفق و چه ناموفق، دانشجویان محترم ملزم به مشاهده کارنامه مالی خود در سامانه مدیریت آموزش می باشند و چنانچه مبلغ پرداختی در کارنامه مالی درج گردیده بود می توان نتیجه گرفت مبلغ شهریه پرداخت شده است و در غیر این صورت حتما مبلغ کسر شده از جانب بانک به حساب دانشجو عودت خواهد گردید.
تذکر: دانشگاه به هیچ عنوان امکان عودت مبالغ اضافه پرداختی دانشجویان را ندارد و هرگونه اضافه پرداخت احتمالی در حساب بستانکاری هر دانشجو باقی مانده و تنها برای ترم بعد لحاظ می گردد.