شماره سوال: 140103

آیا وضعیت تحصیلی ( مشروطی و ... ) دانشجو توسط سامانه مدیریت آموزشی دانشگاه کنترل می گردد؟

بلی ، ولی بعلت تأخیر درج نمرات نیمسال قبل و شروع نیمسال جدید تحصیلی، مسئولین سامانه مجبورند کنترل این قسمت را غیر فعال سازند تا انتخاب واحد ترم جدید انجام پذیرد. لذا در این حالت ممکن است وضعیت تحصیلی دانشجو توسط سامانه بررسی نگردد. لذا با توجه به مطالب فوق ضروری است دانشجویان با توجه به نمره اخذ شده دروس گذشته ، وضعیت خود را ابتدا مشخص و سپس اقدام به انتخاب واحد نمایند.
با توجه به معضل فوق دانشگاه هیچ مسئولیتی در خصوص وضعیت مشروطی دانشجو نخواهد پذیرفت.