شماره سوال: 150101

آیا می توان پرداخت شهریه را تقسیط نمود؟

1- دانشجویان ورودی جدید که نیم سال اول خود را می گذرانند می بایست کل شهریه ترم خود را با توجه به سیاست گذاری در هر ترم در اوایل و شروع ترم تحصیلی پرداخت نمایند.
2- دانشجویان ترم دوم به بعد می توانند از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده نمایند.
برای کسب اطلاع بیشتر به سایت اصلی دانشگاه، قسمت امور مالی مراجعه نمایید.