شماره سوال: 150102

چه زمانی باید برای درخواست و تشکیل پرونده استفاده از تسهیلات صندوق رفاه اقدام نمود؟

1- برای تسهیلات صندوق رفاه دانشگاه با توجه به تقویم اعلامی (زمان ثبت نام و پرداخت اقساط) اطلاخ رسانی می گردد (زمان ثبت نام همیشه در هر ترم برای ترم بعد صورت می پذیرد)
2- برای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در هر زمان امکان پذیر است. اما اعطای تسهیلات مطابق برنامه صندوق مذکور می باشد.