شماره سوال: 150103

چه تفاوتی بین تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم وجود دارد؟

دانشجویان این دانشگاه می توانند از هر یک تسهیلات مذکور به دلخواه خود استفاده نمایند. صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه امکان تقسیط شهریه را تنها در طول یک نیم سال تحصیلی فراهم می نماید. ولی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برای تعداد محدودی تسهیلات پرداخت شهریه را برای کل دوره تحصیلی فراهم می نماید که بعد از فارغ التحصیلی دانشجو باز پرداخت آن مطابق ضوابط صندوق مذکور صورت می پذیرد.