شماره سوال: 150104

شهریه ثابت و شهریه متغیر چیست؟

شهریه ثابت و متغییر جمعا مبلغی است که دانشجو می بایست به عنوان شهریه در هر نیمسال تحصیلی به دانشگاه پرداخت نماید.
- شهریه ثابت بنا به تعریف به تعداد واحدهای اخذ شده بستگی ندارد و مادامیکه فرد دانشجو محسوب می شود می بایست این قسمت از شهریه را به دانشگاه پرداخت نماید.
- میزان شهریه متغیر بستگی به تعداد واحدهای اخذ شده در نیم سال تحصیلی دارد.
شهریه ثابت و متغیر در هر سال تحصیلی توسط هیات امنای دانشگاه با توجه به تورم سالانه تعیین و در تارنمای اصلی دانشگاه جهت اطلاع عموم درج می گردد.